Kiểu: Cờ tướng, 21/11/2020

50 nước, 4 phút : 00 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua