Kiểu: Cờ tướng, 21/11/2020

150 nước, 13 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ