Kiểu: Cờ úp, 21/11/2020

48 nước, 6 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết