Kiểu: Cờ úp, 21/11/2020

36 nước, 4 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ