Doinhuco 1598 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 21/11/2020

78 nước, 12 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết