Quân đen 0 0
Doinhuco 1598 0

Kiểu: Cờ úp, 21/11/2020

41 nước, 5 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết