Bu2010 1400 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

34 nước, 5 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết