Bu2010 1400 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

49 nước, 5 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết