Quân đen 0 0
Bu2010 1400 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

60 nước, 10 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ