Bu2010 1400 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

64 nước, 9 phút : 05 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết