vutuan3110 1460 -19
Zuize 1390 +19

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

57 nước, 10 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết