Quân đen 0 0
Bu2010 1400 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

58 nước, 10 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua