Zuize 1394 -10
Coup1111 1524 +10

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

99 nước, 12 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ