Coup1111 1534 +9
Zuize 1384 -9

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

98 nước, 13 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết