Zuize 1375 -9
Coup1111 1543 +9

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

69 nước, 6 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết