Coup1111 1552 +8
Zuize 1366 -8

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

32 nước, 2 phút : 07 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết