Zuize 1358 +24
Coup1111 1560 -24

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

50 nước, 4 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết