Coup1111 1536 +9
Zuize 1382 -9

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

20 nước, 1 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết