Zuize 1373 +23
Coup1111 1545 -23

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

68 nước, 6 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua