Coup1111 1522 -22
Zuize 1396 +22

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

52 nước, 4 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua