Zuize 1418 -12
Coup1111 1500 +12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

119 nước, 11 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết