Coup1111 1512 +11
Zuize 1406 -11

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

86 nước, 7 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết