Zuize 1395 +22
Coup1111 1523 -22

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

96 nước, 9 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua