Bu2010 1383 +17
Ongcuong 1404 -17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

54 nước, 8 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết