Zuize 1437 +18
Coup1111 1481 -18

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

58 nước, 7 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua