Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

64 nước, 6 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ