Bu2010 1415 +14
Ongcuong 1372 -14

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

60 nước, 10 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết