Zuize 1439 -14
Coup1111 1479 +14

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

87 nước, 9 phút : 00 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết