Coup1111 1493 +13
Zuize 1425 -13

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

86 nước, 8 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết