meorung 1549 +20
nhattot 1645 -20

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

52 nước, 6 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết