Zuize 1412 -12
Coup1111 1506 +12

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

61 nước, 4 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết