Coup1111 1518 +11
Zuize 1400 -11

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

4 nước, 1 phút : 03 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ