Coup1111 1529 +21

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

47 nước, 5 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết