doquangviet 1523 -12
bxman 1620 +12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

23 nước, 1 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết