Ongcuong 1365 -13
Bu2010 1422 +13

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

59 nước, 9 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ