Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

41 nước, 3 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua