Coup1111 1550 +19

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

136 nước, 15 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết