Coup1111 1586 -17
bxman 1574 +17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

71 nước, 7 phút : 06 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua