Ongcuong 1357 +12
Quangdung 1273 -12

Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

36 nước, 7 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết