Ongcuong 1369 +19

Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

42 nước, 4 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết