Ongcuong 1388 -14

Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

50 nước, 9 phút : 05 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ