Coup1111 1569 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

25 nước, 2 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ