Ongcuong 1393 -17

Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

21 nước, 5 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ