cusam59722 1449 -19
Ongcuong 1382 +19

Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

73 nước, 13 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết