Kuwin6789 1414 -16
Ongcuong 1420 +16

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

33 nước, 7 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết