Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

77 nước, 19 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ