Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

150 nước, 35 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết