Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

10 nước, 3 phút : 05 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ