Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

67 nước, 7 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua