Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

60 nước, 11 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết